تنقیدی فکر

مصنف حافظ محمد شارق

آواز: محمد مزمل

زیر اہتمام: اسرا

  https://www.youtube.com/watch?v=-3RXEj_cT1M